•  

    لیست قیمت موزاییک

 
timagcpx;"nt02ightimagcpx;"nt02ightimagcpx;"nt02ig0f/6f/5lRn3_0f6fe646d57dیا5abfea5e5 مaw20.59341<7eo/A%5%D92%Dmagcdn/p>

 

1p>

tr4a1ac2b4bment/upl26 hedth=cB20182212pDA%e/uplb1ac2b4bmDA%ent/upl26 hedth=cB20182212pDA%e/upe=video/.anlumDB%812C%DB%8C%D8C%DA%ent/upl63 s9451bp>

عکس نام کالا
موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

 

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

 

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

 

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موزاییک

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

موز-:ghtimagatrols=controls width=176 height=88>

موز-:ghtimagatrols=controls width=176 height=88>

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

<76 heigft/up8C%DA%ent/upl26 heigft/up8C%DA%class=co

 

موزاییک ح 1 heplcoforvideafc2t/upidth=15o c12avidth lumn-3 s9418/1//hw4.cdn.anvoxn-"s9418/1//hw4.cdn.anv%A7%DB%8C%c/aide/0.cdn.anv%//www.%D9%85%D9%88%D8%B2%D8% ratlumn-w%85%D9%88%D8%B2%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> d29a184-ent/upl-e/11/a1.cd%D8imag.maٌی s94418/en6c/aideuimaB2%rA%ent/fc812C%DB%8C%D8C%DA%ent/uplcom/imact.anlumDB%812C%DB%8C%D8C%DA%ent/uplcom/imae=https://hw20.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/1acbcpx;"nt02ightimages/xn--mgbv8 212px;">

موز-:ghtimagatrols=controls width=176 height=88>

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

<76 heigft/up8C%DA%ent/upl26 heigft/up8C%DA%class=co

 

 

<7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace>

موز-:ghtimagatrols=controls width=176 height=88> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace>

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

 

<7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace>

موز"=15ش بتن" controls=controls width=176 heig.p><7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace>

موزاییک حیاطی مدرن موزایی"=15ش بتن" controls=controls width=176 heig.p><7eo/A%5%D92%Dmages/11/مideo/1aC><7eo/Ace> <76 heigft/up8C%DA%ent/upl26 heigft/up8C%DA%class=co

 

موز

موزاییک حیاطی مدرن موزاییک

 

موز

موزاییک حیاطی مدرن موزایی"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

 

موز"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

موزاییک حیاطی مدرن موزایی"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

 

موز"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

موزاییک حیاطی مدرن موزایی"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

 

موز"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

موزاییک حیاطی مدرن موزایی"g alt=موزاگرانdtتdt" controls=controls width=176 heig.p>

 

<76 heigfیک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح آیrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iطh15یrolsN20 src=https://hw5.cdnb4112703340 trols=cona345یک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح آیrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iقheزrolsN20 src=https://hw5.cdn3 s9451bp>

<76 heigfیک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح 5تارهrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۲.۵rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۷۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iزردh/tsN20 src=https://hw5.cdn1b4112703340 trols=cona345یک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح سکه datrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۲.۵rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iقheزrolsN20 src=https://hw5.cdn13 s9451bp>

<76 heigfیک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح طبریrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iطh15یrolsN20 src=https://hw5.cdn2b4112703340 trols=cona345یک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt طرح طبریrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iقheزrolsN20 src=https://hw5.cdn23 s9451bp>

<76 heigfیک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt eسیرنابیناک نrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iزردh/tsN20 src=https://hw5.cdn3b4112703340 trols=cona345یک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt eسیرنابیناک نrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۹۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iزردh/tsN20 src=https://hw5.cdn33 s9451bp>

<76 heigfیک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt eرسdtrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۴rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۱۱۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iزردh/tsN20 src=https://hw5.cdn4b4112703340 trols=cona345یک28DA%ntr"3o126.817apa iکفپh15 بتنdt eرسdtrolsN2018/11/موزای5ک28DA%ntr"3o73.4833apa i۵rolsN2018/11/موزای6ک28DA%ntr"3o81.7667apa i۱۱۰rolsN2018/11/موزای7ک28DA%ntr"3o66.9333apa iزردh/tsN20 src=h/tbodyc=h/tablec=h/div>

ht=150 data-la یک width=150 height=150 data-la
<7eo/Ace><7Dmn77%DB%8C7eo/o/1eo/Ace> target=_blank rel="noopenernoreferrerd>

ht=150 data-la h155 بتنrodiv>
<7ideo/7اطc6 target=_blank rel="noopenernoreferrerd>
h155 بتن همان بتن شسته اdt استhکه 0 h کف 5ازdth=اdt محh15=t eا5کt باغt eک wه het یک wi و heپ و … استفاده مa-گردد.gh155 بتن زاdt از کفپh15 هاdt بتنdt استhکه تن آeigاز 5کa-ب نگدانh هاdt heiگdt و طبa-عdt -چسب تن t eh150 h سنگ t الک ف و 0a-lر افزh150نdt eاdt بتنdt و 0 h انh155 5رح t heiگ t eeش و ابعاد eختلفتولک مa-گردد. h155 بتن مناسب مناطق 5ردسیرو eر بارش مa-باشد و اateighh15ght=150 data-la باhد55تن سنگدانh هاdt برجسته د55اdt س5حناهمh155یستhکه 5ر لک 15دگdt را تا حد زک wa-کاهش مa-دهد و براdt اateighناطق کاملا مناسب است. <7ideo/7اطc6 target=_blank rel="noopenernoreferrerd>h155 بتن چیست؟
کفپh15 بتنdt
<7ideo/7اطc6o/Ace> target=_blank rel="noopenernoreferrerd>
کفپh15 بتنdtt س5حdt استhاز نس تن باhضخامتdt حدh15 ۶۵ مa-ل eترو س5حdt سeباده اhمقاومت و e50eighخص15 الا مناسب محdtط هاdt ب wt eرترد و eر ترافdtla 0 h شراdtط گh1ناگh1ن آب و هو data- مa-باشد-که 0 hمعما5dthامheزdthبسیارم15د استفاده قرارمa-گیرد .از وdtlگdt هاdt اateighحصول قابلکنصب آeigبه 15ت خ5که چینdt استhکه نdtاز ه h15ابند55ته و فو d لناشdt از 5آ=150گdt هاdt روdt س5حجانبdt آeigeس از نصب توس5ghاسه اwa-eر خ15هد شد. کاربرد اصل اateigکفپh15 ها 0 h eک wه heها و معابر-کفسازdth=الاکگاه ها و اhاکن سوختگیرdtt کف 5ازdth=ا5کateiگ ها و اh اwdthها کف 5ازdthصنعتdtt بهد55تdthو تزئینdt مa-باشد. <7ideo/7اطc6o/Ace> target=_blank rel="noopenernoreferrerd>کفپh15 بتنdt چیست؟
ht=150 data-la hرسdtrodiv>
g alt=موزاhرسdt 0 h e15ق5ghe15dt بتن استhکه فشردگdt خ15 را ک از heش لرt=ٴ و ک از heش فشارپرسdt به ستhمa-‌آe15د. اateighشارتوس5ghاشateigآeاتhپرس اhفشار۱۶۰bar اh اممa-گیرد و مalt=موزاhتشکل از یمانt eاسهt eh150 h سنگt سeiگ دانht e آب مa-‌باشدhکه 0 h ابعاد e طرح‌هاdt hختلفdthمalt15 است. از h=مواdt استفاده از halt=موزاhرسdt مa-توان به استحکام الا و مaاومت زک w آeig0 h برابر فشارو تردt eaاومg0 h برابر ک ز0گdt و فرسموش طبa-عdtt eابلکنانh1 شدن اشاره ک5د. g alt=موزاhرسdt چیست؟ <
eaالاتhبي5تر ... صفحه نخستhف heشگاه اateiترeiتdthمalt=موزاh0 hei, لکتhقیمتhمalt=موزا(وا5 بتن,hمalt=موزایک widt,hمalt=موزاگرانdtتdt)(مalt=موزاgcpx)=h/div>
ادامه مطلب... =h/div>
شh ه, 16 شhwdte15 1398 5اعت 06:44 گالرdthفa-لممalt=موزایک widt,hمalt=موزاگرانdtتdth0 heihمalt=موزا(5ع ه1: اصفهاeih- شع ه2: مa-بد ک0) =h/h2>
=h/span>

قیمتhمalt=موزاh/h1p

=h/div>
33
<7eo/ماطcAagیڧ20C><7eo/8C%DB%8C1aC><7eo/م6207C20C><7eo/م4طc5C><7eo/8C%320Ces/11/م5C><7AC><7eo/8C%2.html" lht"مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتاز - halt=موزاgcpxیک widt|مalt=موزاتhwاei|مalt=مئیا|hقیمتhمalt=موزا| لکتhقیمتhمalt=موزا(e=videont64)(e=videont46) - QR Code Friendly" title="مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتاز - halt=موزاgcpxیک widt|مalt=موزاتhwاei|مalt=مئیا|hقیمتhمalt=موزا| لکتhقیمتhمalt=موزا(e=videont64)(e=videont46) - QR Code Friendly">
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
33span>=مalt=ميياارt=٧eih|الماسمaتازh/span>
<<<<<< <<
مalt=موزاگرانdtتdthو مalt=مئزایک widthص55راتdthبراdthارسمل به عراقhو سمیرکشalt ها اماده عرضه مdthبا50.f/span>
=h/snfp> کنید.h/snfp>=h/sn=h/div>=h/div>=h/div>=h/div>