کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

 

بهترین تولید کننده موزاییک اصفهان , افشار موزاییک اصفهان اصفهان استان اصفهان , خرید اینترنتی موزاییک اصفهان , موزاییک لاشه اصفهان , قیمت موزاییک حیاطی اصفهان , موزاییک حضرتی اصفهان , موزاییک گرانیتی اصفهان , قیمت موزاییک ارزان , قیمت انواع موزاییک یزد , نمایندگی موزاییک یزد در اصفهان , موزاییک گرانیتی یزد , موزاییک حیاطی یزد , موزاییک پرسپولیس یزد , موزاییک تهران , موزاییک پلیمری یزد , موزاییک اتوماتیک امراللهی ,

 

 

 

کارخانه موزاییک الماس ممتاز

 

***ثبت سفارش تلفنی از سراسر کشور بصورت غیرحضوری***

تلفن سفارش و مشاوره

09139751764

09139751746

کارخانه مدرن موزاییک (شعبه اصفهان و میبد یزد)

****

فروش بی واسطه انواع موزاییک ، موزاییک حیاطی ، موزاییک گرانیتی ، کفپوش ، واش بتن

 

بزرگترین و معتبرترین کارخانه موزاییک سازی اتوماتیک با پرس 900 تنی در کشور

بزرگترین مرکز خرید موزاییک در یزد

ارسال به سراسر کشور

 

فروش عمده برای پروژه های ساختمانی و مناقصات در سراسر کشور با تخفیف ویژه و قیمت استثنائی

عرضه مستقیم و بی واسطه:

ويدئو طريقه توليد موزاییک و كفپوش شركت مدرن موزاییک

 
 

فروش بی واسطه انواع موزاییکموزاییک حیاطیموزاییک گرانیتی , کفپوش

 


میزان استاندارد موزاییک

استاندارد موزاییک

مشخصـات فـنی  موزاییک اتوماتیک  مـیبد یزد و اصفهان
– ۱۰۰٪ گونیا
– ۱۰ م#1583;"'i18160;کف&an &3t;"> – ۱ک  مـیبد ن an>
<بز&##1589;فهان

&#=;'اییکaو o3t"'i18160;گونیا<160;>fspan lxht=175bx; line-height: 3740;&u; line-height: 3740;&u; line-height: 3#1608; &#:174:82;e60o3t"'i18160;5;&# l=_';ضa l=_'pan l=_';Ÿl=_;بد یز&#/.span10pt1608;نیا5;S #8f;"> ;:5;ڋe4"'i18160;5;tl=_'t0;5;tl=_'t0;5; و 65;tl=_'t0;5;&# l=_';ضa l=_'pan l=_';# l=l=_';زاییک (xn--42;n l=_';Ÿl=_;بدpan.html>ک&#e4"' =post-913 class="oa;''aan>
5;#15_'pan lpagejayle=";ییک اf;">
l,helvetica,sans<#1pan>ک&#e4"' =post-913 class="oa;ک &#و&#'t0e="f>fss="oa;705;&#b8; &#:174:82;&n 6_u5;&#b8; &#:174:82;&n 6_u5;&#b8; &#e18160;/1608;&#>ا&#:17te"oa;''aan#1608; 65;tl=_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1593;n#1608; 65;tl=_'pan> ,pan.html>ک& موزa<_'pan> , a_'pantl=_'pan> ,'paref=>, 5;&##1740;ªpan>

5;&# l=_'l>ªawn>5;&# 2 f;">
,pan.html>&t1575& ,pan.html>&t1575& ,pan.html>&5;ا61705; &#و&#i 10pt;8593;n#1608; 65;tl=_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1593;nle=181_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1593;nle=181_'t1593;n#1608; 65;tl=_'pan> ,170pan>

5;&# l=_'l>&#.8pan.html>&5;&-/aja𧏤ا
5span>
ptel=_'pan86;ایle="co#1605;3tp42; #15#>nt-/a&5;&-/a1740;®><1pan l=_';# l=l=_';زای3-wn>5;&# l=_'l>&#.8pan.html>&5;&-/af-L.html>m5; 18pt;";ن/. =pxn--wn 6_'t>5;&##1740;ªpan>

=ptel=_'p;اعnle=5;&/.n><86;&7n--wn5#1f;">a;nle=;&-L5;&##=pxn--sty1575;
گ&le="font-size: 4fatontn&le="pl=_;=_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1593;nl­t 18pt;";ن/. =pxn;&7n--wn5#1f;">a;nle=;&-L ;&#ostel=_'ple="font-size: 1408; 65;tl=_'t1593;nle=181_ =px282;&6y6't15nt postel=_'8 #800080;"3;n#16m3t=;'tl>&t157n'la;nle=;&-L
a;׽n#160pan31705; a/1608;&#>ا&#:17te"oa;''aan#le="font-size: 10p#1575;ی &5;&-/a157n'l ,'paref=>, 5;&##1740;ªpan>

5;&pan>

5;&pan>

m5; 18pt;";ن/. =pxn--wn 6_'t>5;&18pt;";18pt;"; n#pan>a; pan31705; &#ostel: -0.8یªpan8; 65;tl=_'t15xnl>m5t post-9131705;/. 160pan65;tl=_'t>#1608.html>� &#ostel:05; &#"font-s#170pan8; 65;tl=_'t15xnl>m5t post-9131705;/. 160pan65;tl=_'t>ja𧏤ا/1608; 65;tl=_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1593;n#0;/. =pxn--wn>5span>;عCsne=xnl>m5; 18pt;"; xn--wn n--wn 6_':,&#an> , a_'pann> ,'paref=>, 5;&##1740;ªpan>

5;&pan>

a; p3;Csne="fon. =pxn--;&18pt;1705; &#و.html>/16#0;/. =pxn--wn>5span>;� &#osteltem-1629font-size: 1408; 65;tl=_'t1593;nle=181_ =px282;&6y6't15nt>a;nle=;&-Lja𧏤ا/1608_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t1اوره ,'paref=>, 5;&##1740;ªpan>

5;&pan>

a; p3;Csne="fon. =pxn--;&18pt;1705; &#و.html>: -0.858=_'t1a;& &;e4"';&&60p3;Csne=xnl>m5; 18pt;";ن/. =pxn--wn 6_'t>51731705; &#ostel8#1/16#0;n#1=ht;">m5; 18pt;;&18pt;1font-si=7#1608.html>a;nle=;&-Lja𧏤ا/1608_'t1593;n#1#1575;ور𧏄_'t1593;n#1608; 65;tl=_'t105; ا&-/a157n'l&n65;tl=_'ta𧏤&n65;tl=_'t> , a_'pantl=_'pan> ,'paref=>, 5;&##1740;ªpan>

medium" typem/یزد/میبد.heo/2d7ea735a3f8463fbae9a3511ef56f348187589-720p__59968.>tp18160;/. =pxn--wn>5;&pan>

a; p3;82;e6071740;&#eight: 3#1608>5;&pan>

;ستا.html>ک-L511585; &#L<;&&60p3;;Ÿ"fon. =pxn>a;65;tl=_;">

m5; #1608.hl>m5; #1586;;&;e4";n#pan>a;&#n>m5; # l=lpt;>

𧏄_'t1593;n#1608; 65;.html>ک;;: #o3txn--;&18pt;1f;"> , a_'pan/85;ض& ,aa;65;tl=pxn--;&18>a;=_'t1a;& &;e4"';&, a_'pantl=_'#159";=_%--;&n--;&Ÿ"txn--;&70pan;&L , a_'p#159";05; &#"fonkg/cm2 45nkg/cm2 n5#1f65;tl73t e4"'i;ض&31705; &#ostel1585; #"fonkg/cm2an/85;ض& ,a<_'t15xnl>m5=_'ta𧏤;&18pt;1&n#160pan31705;;18pt;"n.html>&5;&-/a<, a_'pantl=_'#+-ostelt;&#mm40;;&740;;&;#+-ostelt;&#mman/85;ض& ,a<;&-/a3;n#1=ht;", a_'pantl=_'#e="><8p>;ستاtl=_'t1055;ه:;/. =pxn--wn>5span>;&,&#an> , a_'p#159"tem-1629;&#mm40;;&740;;&;#;;ستاtl=_'t1اومه5;&##17_59968.>ae9;/. =p"fon. =p18pt;1&<, a_'pantl=_'#;ستا.html>ک&#e4"' =post-913 class="oa;''aan>
5;#15_'pan;-Lm5; #1e=">

&nxn--wn>5span>. =p3;nl.htman/85;ض& ,a

emprg/Listef=/fgenciدهclass=divider> -op=inLanguagاردکاtag-20 tag-list1"iv>
empfa/agencies/tItest class=formider> -op=inLanguagاردکاtag-21 tag-list2"iv>
empass=formider> - class=elop=inLanguagاردکاtag-22 tag-list3"iv>
empaslass=elass=form-inlineop=inLanguagاردکاtag-23 tag-list4"iv>
empدفجوencicies/لpass=formider> - class=elop=inLanguagاردکاtag-24 tag-list5"iv>
empقdedتe role=search> op=inLanguagاردکاtag-25 tag-list6"iv>
empقdedتehtml>کیدیا. op=inLanguagاردکاtag-26 tag-list7"iv>
empقdedتeass=formider> - l>څ اط"nav op=inLanguagاردکاtag-27 tag-list8"iv>
empss=formider> - ded/ "naدرnlineop=inLanguagاردکاtag-28 tag-list9"iv>empss=formider> -"naدرnlineپٰا. op=inLanguagاردکاtag-29 tag-list10"iv>emp role=search> href/ nlineop=inLanguagاردکاtag-30 tag-list11"iv>empss=formider> -lasط. op=inLanguagاردکاtag-31 tag-list12"iv>empate=sef=/frolepss=formider> -op=inLanguagاردکاtag-32 tag-list13"iv>emparole=search> کop=inLanguagاردکاtag-33 tag-list14"iv>empکد/حمیدیا. nciesa/ageop=inLanguagاردکاtag-34 tag-list15"iv>empss=formider> -op=inLanguagاردکاtag-35 tag-list16"iv>empa-haiespa-hر.hwordss=formider> -op=inLanguagاردکاtag-36 tag-list17"iv>empss=formider> - role=search> op=inLanguagاردکاtag-37 tag-list18"iv>emprg/Lis7> ->empa-haiespncs=formider> - empef=/frolepss=formider> -op=inLanguagاردکاtag-40 tag-list21"iv>empss=formider> -ement--op=inLanguagاردکاtag-41 tag-list22"iv>empaنب=sef=/frolepss=formider> -lasط-op=inLanguagاردکاtag-42 tag-list23"iv>empadedتeass=formider> -op=inLanguagاردکاtag-43 tag-list24"iv>empadedتeکد/حمop=inLanguagاردکاtag-44 tag-list25"iv>empss=formider> - role=search> op=inLanguagاردکاtag-45 tag-list26"iv>emp role=search> >empss=formider> -=mod10cxg=inLanguagاردکاtag-47 tag-list28"iv>empss=formider> - fahwordxg=inLanguagاردکاtag-48 tag-list29"iv>empss=formider> -ement--op=inLanguagاردکاtag-49 tag-list30"iv>empadedتeass=formider> -op=inLanguagاردکاtag-50 tag-list31"iv>empss=formider> -"naدرnlineop=inLanguagاردکاtag-51 tag-list32"iv>empacs=formider> ->empass=formider> -lasط-op=inLanguagاردکاtag-53 tag-list34"iv>empadedتe -op=inLanguagاردکاtag-54 tag-list35"iv>emp30*30 op=inLanguagاردکاtag-55 tag-list36"iv>emp40*40 op=inLanguagاردکاtag-56 tag-list37"iv>emp30*60 op=inLanguagاردکاtag-57 tag-list38"iv>emp40*60 op=inLanguagاردکاtag-58 tag-list39"iv>empss=formider> -lasط-tef=/fgeop=inLanguagاردکاtag-59 tag-list40"iv>empطfah=post class=formider> -op=inLanguagاردکاtag-60 tag-list41"iv>empقdedتeass=formider> -h-searchwordop=inLanguagاردکاtag-61 tag-list42"iv>empef=/frolepss=formider> -lasط-op=inLanguagاردکاtag-62 tag-list43"iv>empadedتeass=formider> -ement--op=inLanguagاردکاtag-63 tag-list44"iv>empamod10cadedتeass=formider> -op=inLanguagاردکاtag-64 tag-list45"iv>empadedتeass=formider> ->empadedتeass=formider> -Listhwordop=inLanguagاردکاtag-67 tag-list47"iv>empadedتeass=formider> -hrefبیnl-ement--op=inLanguagاردکاtag-68 tag-list48"iv>empقdedتeass=formider> -پٰا. ement--op=inLanguagاردکاtag-69 tag-list49"iv>empقdedتeaنب=s -ement--op=inLanguagاردکاtag-70 tag-list50"iv>empa-haiespement--ass=formider> -op=inLanguagاردکاtag-71 tag-list51"iv>empass=formider> -class=element--op=inLanguagاردکاtag-72 tag-list52"iv>empadedتeass=formider> -h-searchwordop=inLanguagاردکاtag-73 tag-list53"iv>empadedتeass=formider> -hemeefبیdop=inLanguagاردکاtag-74 tag-list54"iv>empamod10cadedتeass=formider> -op=inLanguagاردکاtag-75 tag-list55"iv>empadedتeass=formider> ->empadedتeass=formider> -Listhwordop=inLanguagاردکاtag-77 tag-list57"iv>empass=formider> -پٰد/حamodlement--op=inLanguagاردکاtag-78 tag-list58"iv>empss=form-inline- ncieکی‌پن/٧-op=inLanguagاردکاtag-79 tag-list59"iv>empss=formider> -- ncieکی‌پن/٧-op=inLanguagاردکاtag-80 tag-list60"iv>emprg/Listef=/fgencs=formider> -class=elciدهcop=inLanguag/uog > -Li"naدرnlinehrefبیnl- -Li"naدرnlinehrefبیnl-lass="btn dropdownchevrown&;e4 type=button id=dropdownMenss="btype=button id=draبamoopdownMenp=inLanguag/uogenscript>var jاmهs=new JCmهs(90,'ا_ction c','typeاصفه/jاmهs/');jاmهs.setList('اmهs-list');opdcript>160;160;enscript>jاmهs.setAntiCache(0,0,1);opdcript>nLaR />enpR />enpR />enps6;>bottom-remove"ua438714063 268249-min pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"uaIMG-a-ll0914-WA0004-min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"uaphoto a-l8-04-03 13-24-a--min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"ua446412775 3613--min7pan> ,aR /> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"ua446330635 284392-min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"uaphoto a-l8-04-03 13-25-3--min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"ua446727516span498-min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"ua438320358 353988-min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"ua448411626span185-min7pan> ,aR />bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove uk-p.html>bottom-remove"uaphoto a-l8-04-03 13-22-3--min7pan> ,aR />enscript>(fun;($){$('img[5;][#1585;]:not(.uk-overlay-ownel)',$('#wk-grid686')).each(fun;(){var $img=$(this);if(this.5;='auto'||this.#1585; ='auto'||!$img.is(':visible')){return;} var $canvas=$('').attr({5;:$img.attr('5;'),#1586;&$img.attr('#1586;')}),img=new Image,release=fun;(){$canvas.remove();$img.css('display','');release=fun;(){};};$img.css('display','none').afff;($canvas);$(img).17('load',fun;(){release();});setTimeout(fun;(){release();},1000);img.;this.;&#;});})(jQuery);opdcript>nLaR /><>agا81p3ium" /<#1608;pdownfacebook8pt;";&facebook>np=iLanguagا81p3ium" /<#1608;pdowntwi;pt;";&twi;>np=iLanguagا81p3ium" /<#1608;pdowngoog"; pt;";&goog";>np=iLanguagا81p3ium" /<#1608;pdownrss pt;";&rss>np=iLanguagا81p3ium" /<#1608;pdowninstagra8pt;";&instagra>np=iLanguagا81p3ium" /<#1608;pdownpaper-plane-18pt;";&telegra>np=iLanguag/uogenaR />enaR />>laedium" #pt;";&#Back to Top"708_'t1#1608;pdownup-ive>-1>opdownMnp=inLa/85IR />ncs=formider> an 8hlasط.|encs=formider> - fahwor|encs=form-inlin|padedتeass=formider> |pamod10cadedتeass=formider> (09139751764)(09139751746)1p3ium" 160;5;tl=_'t0;enscript>jQuery(documه).ready(fun;(){jQuery('#1aier nav').meanmهu();});wow=new WOW({anima&eC1608:'anima&ed',offset:100});wow.init();opdcript>nLabody>nLaies/>